قرارگاه فرهنگی شهید بابانظر http://www.yadelaleha.ir 2020-10-24T01:04:14+01:00 text/html 2016-02-10T05:39:37+01:00 www.yadelaleha.ir نشان سرخ صفحه نخست http://www.yadelaleha.ir/post/296 <div style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;<img src="http://s5.picofile.com/file/8133352984/a41.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="absmiddle" border="0"></div><div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><div><font size="3"></font></div><div><hr><div style="text-align: center;"><b><font size="4">آخرین خبرهای قرارگاه:</font></b></div></div><div style="text-align: right;"><b><font size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font size="4" color="#ff0000"><br></font></b></div><img alt="" src="http://www.1abzar.com/files/dot2.jpg" hspace="0" align="right" border="0" style="text-align: start;"><div style="text-align: justify; font-size: medium; font-family: Mihan-Iransans; line-height: 18px;"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/299" target="_blank" title=""><font color="#cc0000">&nbsp;30 نما از پرواز شهید مدافع حرم «حاج جواد محمدی»؛ از فرودگاه تا بهشت رضا (ع)</font></a></div><div style="text-align: right;"><div></div></div><div style="text-align: justify;"><font color="#cc0000"><br></font></div><div style="text-align: right;"><img alt="" src="http://www.1abzar.com/files/dot2.jpg" hspace="0" align="right" border="0" style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#cc0000">&nbsp;<a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/297" target="_blank" title="">اطلاعیه قرارگاه فرهنگی شهید بابانظر به مناسبت شهادت شهید مدافع حرم «حاج جواد محمدی</a>»</font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#cc0000"><br></font></div><div><img alt="" src="http://www.1abzar.com/files/dot2.jpg" hspace="0" align="right" border="0" style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/298" target="_blank" title=""><font color="#cc0000">&nbsp;<span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium; line-height: 150%; text-align: justify;">مراسم استقبال، وداع و تشییع پیکر پاک شهید مدافع حرم «جواد محمدی» در مشهد برگزار می شود</span></font></a></div></div></div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/290" target="_blank" title=""><span lang="AR-SA"><font face="Mihan-Iransans"><div></div></font></span></a></div></div><div><div style="text-align: center;"><hr></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans">تازه‌ترین بخش‌های سایت:</font></b></div><hr><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><img alt="" src="http://www.1abzar.com/files/dot2.jpg" hspace="0" align="right" border="0"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/category/2" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans"><font class="Apple-style-span" size="2">&nbsp;</font><font class="Apple-style-span" size="3">دانلود نسخه‌های pdf نشریات نشان سرخ</font></font></a><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><img alt="" src="http://www.1abzar.com/files/dot2.jpg" hspace="0" align="right" border="0"><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/category/12" target="_blank" title="">&nbsp;دانلود کتابهای شهدا</a></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><img alt="" src="http://www.1abzar.com/files/dot2.jpg" hspace="0" align="right" border="0"><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/category/14" target="_blank" title="">&nbsp;محصولات چند رسانه‌ای</a></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><img alt="" src="http://www.1abzar.com/files/dot2.jpg" hspace="0" align="right" border="0"><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/category/8" target="_blank" title="">&nbsp;دانلود سایر تولیدات کمیته نشریه</a></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><img alt="" src="http://www.1abzar.com/files/dot2.jpg" hspace="0" align="right" border="0"><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/category/13" target="_blank" title="">&nbsp;آرشیو عکس شهدا</a></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: right;"><img alt="" src="http://www.1abzar.com/files/dot2.jpg" hspace="0" align="right" border="0" style="text-align: start;"></div><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/category/15" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans"><div><font size="3">&nbsp;ویژه‌نامه‌های مناسبتی سایت</font></div><div></div></font></a><div><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="2"><hr></font></div><span style="text-align: right;">&nbsp;</span></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" size="2"></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="2"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 11px;"><img alt="" src="http://s3.picofile.com/file/7599956876/baba.jpg" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></span></font></div></div><div><font class="Apple-style-span" size="2"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 11px;"><br></span></font></div> text/html 2016-02-08T20:59:50+01:00 www.yadelaleha.ir نشان سرخ 30 نما از پرواز شهید مدافع حرم «حاج جواد محمدی»؛ از فرودگاه تا بهشت رضا (ع) http://www.yadelaleha.ir/post/299 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-size: 14pt;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;mso-line-height-alt:12.4pt;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">همه آمده بودیم به استقبالت،</span><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;mso-line-height-alt:12.4pt;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">و تو را بر شانه‌های مردم این شهر نهادند،</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;mso-line-height-alt:12.4pt;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">تا بدرقه‌ات کنند؛</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;mso-line-height-alt:12.4pt;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">به سوی بهشت.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;mso-line-height-alt:12.4pt;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">به‌راستی چقدر سریع پیمودی؛</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;mso-line-height-alt:12.4pt;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">مسیر «دمشق» تا «بهشت» را!</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;mso-line-height-alt:12.4pt;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">و چه طولانی گذشت بر ما؛</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;mso-line-height-alt:12.4pt;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">این لحظات سخت و طاقت‌فرسا...</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;mso-line-height-alt:12.4pt;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">قدم به قدم با تو آمدیم،</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;mso-line-height-alt:12.4pt;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">برای نداشتنت گریستیم،</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;mso-line-height-alt:12.4pt;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">برای پر کشیدنت فریاد زدیم،</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">تا شاید ذره‌ای از بار اندوه‌مان کاسته شود!</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;mso-line-height-alt:12.4pt;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">اما نشد!</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;mso-line-height-alt:12.4pt;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">و چه دشوار بود گفتن این جمله:</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;mso-line-height-alt:12.4pt;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">«جواد جان! شهادتت مبارک.»</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;mso-line-height-alt:12.4pt;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">حال ما مانده‌ایم و عکس‌های زیبای تو...</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;mso-line-height-alt:12.4pt;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">بگو با خاطراتت چه کنیم؟</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;mso-line-height-alt:12.4pt;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">این روزها...</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;mso-line-height-alt:12.4pt;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">چه چشم‌ها که گریستند برایت،</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;mso-line-height-alt:12.4pt;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">و چه عکس‌ها که ثبت شد از آخرین لحظات حضورت در میان خاکیان،</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;mso-line-height-alt:12.4pt;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">و تو اکنون...</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;mso-line-height-alt:12.4pt;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">به جمع افلاکیان پیوسته‌ای،</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;mso-line-height-alt:12.4pt;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">برایمان دعا کن؛</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;mso-line-height-alt:12.4pt;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">برای ما خاکیانِ زمین‌گیرِ جامانده از قافله!</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-size: 14pt;"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><b>30 نما از پرواز شهید مدافع حرم «حاج جواد محمدی»؛</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><b>از فرودگاه تا بهشت رضا (ع)</b></font><font face="B Mitra" style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><b><br></b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8238186084/0.jpg" alt="1"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8238185876/4.jpg" alt="2"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8238187184/29.jpg" alt="3"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8238185934/6.jpg" alt="4"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 150%;"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 150%;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8238186176/7.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 150%;"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8238186200/8.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8238186418/10.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8238186242/9.jpg" alt="7"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 150%;"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8238187118/27.jpg" alt="9"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8238186492/11.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8238186934/23.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8238186984/24.jpg" alt="10"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8238186884/21.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8238186900/22.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8238187134/28.jpg" alt="11"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 150%;"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8238186500/12.jpg" alt="12-1"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8238186126/1.jpg" alt="12"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8238185718/2.jpg" alt="14"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 150%;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8238185900/5.jpg" alt="15"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 150%;"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 150%;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8238186550/13.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 150%;"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 150%;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8238185776/3.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 150%;"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 150%;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8238187034/25.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 150%;"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 150%;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8238187068/26.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 150%;"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 150%;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8238186584/14.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 150%;"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 150%;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8238186626/15.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 150%;"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 150%;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8238186668/16.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 150%;"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 150%;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8238186718/18.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 150%;"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 150%;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8238186692/17.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8238186792/19.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8238186826/20.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><br></span></p> text/html 2016-02-06T11:39:54+01:00 www.yadelaleha.ir نشان سرخ مراسم استقبال، وداع و تشییع پیکر پاک شهید مدافع حرم «جواد محمدی» در مشهد برگزار می شود http://www.yadelaleha.ir/post/298 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><br></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/332/995549/421805322_10455.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><b><span lang="FA" style="line-height: 150%;">کلنا عباسک یا زینب (س)</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><b><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><br></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">به استحضار مردم شهیدپرور مشهد مقدس می‌رسانیم؛<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="FA" style="line-height: 150%;">استقبال از پیکر مطهر شهید مدافع حرم «حاج جواد محمدی» یکشنبه، ساعت 16 در فرودگاه مشهد صورت خواهد گرفت. همچنین مراسم وداع با پیکر این شهید بزرگوار، یکشنبه، ساعت 20، بین رضا و ابوذر غفاری، مسجد حضرت زهرا (س) برگزار می‌شود. مراسم تشییع پیکر پاک شهید جواد محمدی نیز دوشنبه، 9 صبح در مهدیه مشهد برگزار خواهد گردید.</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">به پاس قدردانی از این شهید بزرگوار اطلاع رسانی فرمایید.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: left; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">قرارگاه فرهنگی شهید بابانظر</font><font face="B Mitra" style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: left; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 150%;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></span></p> text/html 2016-02-06T11:08:29+01:00 www.yadelaleha.ir نشان سرخ اطلاعیه قرارگاه فرهنگی شهید بابانظر به مناسبت شهادت شهید مدافع حرم حاج جواد محمدی http://www.yadelaleha.ir/post/297 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%;"><font face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/332/995549/816204993_159724.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%;"><font face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%;"><font face="Mihan-Iransans"><b>بسم رب الشهداء والصدیقین<o:p></o:p></b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%;"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%;"><font face="Mihan-Iransans">به‌راستی که راه و رسم شهادت کورشدنی نیست. و چه افتخاری بالاتر از این که در میدان نبرد امروزی جبهه‌ی حق علیه باطل، جان‌فشانی کرد و به شهادت رسید. حال آنکه حرمین مقدس اهل بیت (علیهم‌السلام) مورد تجاوز دشمنان قسم‌خورده‌ی اسلام قرار گرفته‌اند و این هتک حرمت، قلوب شیعیان جهان را به درد آورده است.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%;"><font face="Mihan-Iransans">حال که جوانان رشید این سرزمین، برای دفاع از حرم مطهر حضرت زینب (س) و حضرت رقیه (س) در سوریه و حرمین شریفین ائمه معصومین (ع) در عراق، عازم بلاد مسلمین شده و در راه حفظ حریم اهل بیت (ع) از جان خویش می‌گذرند، با قلبی دردآلود و چشمانی خون‌بار، به استقبال شهادت عزیزانمان می‌رویم و راه جاوید مدافعان حرم را ادامه می‌دهیم.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%;"><font face="Mihan-Iransans">چه زیبا گفته‌اند که: «هرکه شهید نشود، لاجرم خواهد مرد!» و چه مرگی زیباتر از شهادت؟! که شهید نمی‌میرد و بلکه جاودانه می‌شود. ما نیز از نسل همان مردمانیم که از مرگ هراسی نداشتند و یکصدا فریاد شهادت سر دادند، فریادی که امروز از حنجره های یکایکمان بر می آید: <b>«کلنا عباسک یا زینب (س)».</b><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%;"><font face="Mihan-Iransans">و امروز با سربلندی و افتخار، و در نهایت تأثر و اندوه، ناگزیر به وداع با برادر عزیز و یار باوفای خویش هستیم، همو که هم خادم شهدا بود و هم خود به جرگه‌ی شهدا پیوست. با سینه‌ای مالامال از غمِ ازدست دادنِ سربازی از سربازان غیور امام زمان (عج)، شهادت <b>«حاج جواد محمدی مفرد»</b> را خدمت مولایمان حضرت حجت (ع)، رهبر عزیزمان امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و خانواده محترم ایشان تبریک و تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، برای خانواده بزرگوار این شهید مدافع حرم، آرزوی صبر و سلامتی می‌نماییم.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%;"><font face="Mihan-Iransans">روحشان شاد، یادشان گرامی و راهشان پررهرو باد.</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%;"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: left; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%;"><font face="Mihan-Iransans">هادی غلامی<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: left; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%;"><font face="Mihan-Iransans">دبیر قرارگاه فرهنگی شهید بابانظر</font><font face="B Mitra"><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: left; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></span></p> text/html 2016-01-12T05:25:05+01:00 www.yadelaleha.ir نشان سرخ بزرگداشت سرداران خراسانی عملیات کربلای 5 در مشهد http://www.yadelaleha.ir/post/293 <div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/332/995549/yadvareh.jpg" alt="یادواره"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>بزرگداشت سرداران خراسانی عملیات کربلای 5 در مشهد<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%;">به گزارش قرارگاه فرهنگی شهید بابانظر، یادواره سرداران رشید اسلام شهیدان محمدابراهیم شریفی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%;">و سیدعلی ابراهیمی همزمان با سالروز عروج آسمانی‌شان در مشهد برگزار می‌شود.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%;">این مراسم با سخنرانی حجت الاسلام</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%;">والمسلمین ماندگاری</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%;">و با شعرخوانی استاد معینی پور و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%;">مداحی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%;">حاج مهدی سروری و با حضور جمعی از مردم شهیدپرور مشهد در بلوار شهید رستمی، حسینیه رهروان روح الله</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>(فرزندان شاهد) برگزار خواهد شد. گفتنی است تاریخ برگزاری یادواره دو سردار رشید عملیات کربلای 5، پنجشنبه 24 دی ماه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>94 خواهد بود.</span></font><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%;"><br></span></font></p></div> text/html 2015-12-06T21:30:23+01:00 www.yadelaleha.ir نشان سرخ مراسم عزاداری دهه‌ی آخر صفر در خیمه الشهدا http://www.yadelaleha.ir/post/292 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b><br></b></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b>مراسم عزاداری دهه‌ی آخر صفر در خیمه الشهدا<o:p></o:p></b></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b><br></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%;">به گزارش قرارگاه فرهنگی شهید بابانظر، هیأت خیمه الشهدای ستاد شهید بابانظر، همزمان با ایام عزاداری دهه‌ی آخر صفر مراسم سوگواری اهل بیت (ع) را برگزار می‌کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%;">این مراسم معنوی </span><span lang="FA" style="line-height: 150%;">که از سه‌شنبه 17/9/94 آغاز شده و به‌مدت 5 شب نیز ادامه دارد، از ساعت 19 هرشب در مسجد فقیه سبزواری واقع در کوی طلاب، خیابان شهید مفتح 4&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%;">برگزار می‌شود.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%;"><font face="Mihan-Nassim" size="5">گفتنی است در شب نخست این مجلس، مراسم وداع با پیکر پاک شهید مدافع حرم&nbsp;</font></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%;"><font face="Mihan-Nassim" size="5">«مهدی اخلاقی»&nbsp;</font></span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: x-large; line-height: 150%;">نیز در میان اشک و ناله‌ی مردم شهیدپرور مشهد برگزار شد.</span></p> text/html 2015-10-31T23:21:55+01:00 www.yadelaleha.ir نشان سرخ گزارش تصویری مراسم عزاداری دهه دوم محرم http://www.yadelaleha.ir/post/291 <div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><font face="Mihan-Nassim"><br></font></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><font face="Mihan-Nassim">مراسم عزاداری دهه‌ی دوم محرم با حضور حجت الاسلام والمسلمین پناهیان، حاج احمد واعظی و همراه با حضور پیکر سه شهید مدافع حرم&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Nassim;">در مسجد المهدی گلشهر:</span></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><span style="font-family: Mihan-Nassim;"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8221750492/1_1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8221750568/2_2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8221750642/3_3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8221750700/8_8.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8221750718/12_12.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8221750834/13_13.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2015-10-28T20:25:45+01:00 www.yadelaleha.ir نشان سرخ زیر پرچم اهل بیت (ع) در خیمه‌الشهدا http://www.yadelaleha.ir/post/290 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b>زیر پرچم اهل بیت (ع) در خیمه‌الشهدا<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%;"><font face="Mihan-Nassim" size="5">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%;">به گزارش قرارگاه فرهنگی شهید بابانظر، مراسم دهه‌ی دوم محرم در خیمه‌الشهدای ستاد یادواره سردار شهید بابانظر در حال برگزاری است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%;">خیمه‌الشهدای دهه‌ی دوم محرم با یادبود شهدای مدافع حرم و همراه با سخنرانی آیت‌الله علم‌الهدی و حجج اسلام پناهیان، صدر و هاشمی و مداحی حاج احمد واعظی و جواد قربان‌پور و از هفتم تا دوازدهم آبان‌ماه 94 از ساعت 19 دایر خواهد بود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%;">مكان برگزاری این مراسم معنوی که با تلاش ستاد یادواره سردار شهید بابانظر و با مشارکت هیأت رزمندگان فاطمیون مدافع حرم (متوسلین به حضرت رقیه) برپا شده است، گلشهر، خیابان گلریز، گلریز 7، مسجدالمهدی خواهد بود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><o:p><font face="Mihan-Nassim" size="5">&nbsp;</font></o:p></span></p> text/html 2015-08-01T06:37:48+01:00 www.yadelaleha.ir نشان سرخ ویژه‌نامه اجلاسیه هفتم http://www.yadelaleha.ir/post/286 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><img src="http://s5.picofile.com/file/8133352984/a41.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="absmiddle" border="0"></font></div><div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"></font></div><div><hr><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3">آخرین خبرهای قرارگاه:</font></b></div></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></b></div><div><img alt="" src="http://www.1abzar.com/files/dot2.jpg" hspace="0" align="right" border="0" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/category/2" target="_blank" title="" style="text-align: start;"></a></font><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/285" target="_blank" title=""></a></font><div><div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/288" target="_blank" title="">&nbsp;گزارش تصویری هفتمین یادواره سرداران شهید بابانظر، شریفی و ابراهیمی</a></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/288" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="3"><div></div></font></a></div><img alt="" src="http://www.1abzar.com/files/dot2.jpg" hspace="0" align="right" border="0" style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/category/2" target="_blank" title="" style="text-align: start;"></a></font><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/285" target="_blank" title=""></a></font><div><div></div></div></div><div><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/285" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans"><font size="3">&nbsp;</font><span style="line-height: 150%; text-align: center;"><font size="3">هفتمین یادواره سرداران شهید نظرنژاد، شریفی و ابراهیمی در مشهد برگزار می شود</font></span></font></a></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/285" target="_blank" title=""><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></p></a><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/284" target="_blank" title=""><div></div></a></font></div><div></div></div></div></div><div><div style="text-align: center;"><hr></div><div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: right;"><hr><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3">ویژه‌نامه اجلاسیه هفتم:</font></b></div><div><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div><img alt="" src="http://www.1abzar.com/files/dot2.jpg" align="right" border="0" hspace="0" style="text-align: start;"><font color="#000000" face="Mihan-Iransans" size="3"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/category/2" target="_blank" title="" style="text-align: start;"></a><div>&nbsp;<a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/200" target="_blank" title="">سه سردار خراسانی...</a></div><div><br></div><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/200" target="_blank" title=""><div></div></a></font></div><div><img alt="" src="http://www.1abzar.com/files/dot2.jpg" align="right" border="0" hspace="0" style="text-align: start;"><font color="#000000" face="Mihan-Iransans" size="3"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/category/2" target="_blank" title="" style="text-align: start;"></a></font><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;<a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/42" target="_blank" title="سرگذشت نامه">سرگذشت‌نامه شهید بابانظر</a></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/109" target="_blank" title=""></a></font><div><img alt="" src="http://www.1abzar.com/files/dot2.jpg" align="right" border="0" hspace="0" style="text-align: start;"><font color="#000000" face="Mihan-Iransans" size="3"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/category/2" target="_blank" title="" style="text-align: start;"></a></font><div><div style="text-align: start;"><font color="#000000" style="text-align: right;" face="Mihan-Iransans" size="3"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/43" target="_blank" title="" style="text-align: right;">زندگی‌نامه سردار شهید محمدابراهیم شریفی</a>&nbsp;</font></div></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/238" target="_blank" title=""></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/238" target="_blank" title=""></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/238" target="_blank" title=""></a></font><div><img alt="" src="http://www.1abzar.com/files/dot2.jpg" align="right" border="0" hspace="0" style="text-align: start;"></div><div><div style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;<a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/109" target="_blank" title="" style="text-align: right;">زندگی‌نامه سردار شهید سیدعلی ابراهیمی</a></font></div><div style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: start;"><img alt="" src="http://www.1abzar.com/files/dot2.jpg" align="right" border="0" hspace="0"><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;<a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/37" target="_blank" title="مصاحبه">مصاحبه با همسر شهید بابانظر</a></font></div></div><div style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><font color="#000000" face="Mihan-Iransans" size="3"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/category/2" target="_blank" title="" style="text-align: start;"></a></font><img alt="" src="http://www.1abzar.com/files/dot2.jpg" align="right" border="0" hspace="0" style="text-align: start;"><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;<a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/238" target="_blank" title="">شهید شریفی از نگاه خانواده</a></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/226" target="_blank" title=""></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/226" target="_blank" title=""></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/226" target="_blank" title=""></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/226" target="_blank" title=""></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/226" target="_blank" title=""></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/226" target="_blank" title=""></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/226" target="_blank" title=""></a></font><div><img alt="" src="http://www.1abzar.com/files/dot2.jpg" align="right" border="0" hspace="0" style="text-align: start;"><font color="#000000" face="Mihan-Iransans" size="3"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/category/2" target="_blank" title="" style="text-align: start;"></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;<a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/226" target="_blank" title="">شهید ابراهیمی از نگاه خانواده</a></font></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><div><div><div><img alt="" src="http://www.1abzar.com/files/dot2.jpg" align="right" border="0" hspace="0"></div><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/145" target="_blank" title="محفل انس با قرآن"><font size="3" color="#000000" face="Mihan-Iransans"><div></div></font></a></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;<a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/158" target="" title=""><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 18px;">داستانکهایی از زندگی سه سردار...&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 18px;">شهید محمدحسن نظرنژاد</span></a></font></div></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><div><div><img alt="" src="http://www.1abzar.com/files/dot2.jpg" align="right" border="0" hspace="0"></div><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/145" target="_blank" title="محفل انس با قرآن"><font size="3" color="#000000" face="Mihan-Iransans"><div></div></font></a></div><div><font face="Mihan-Iransans"><font size="3">&nbsp;</font><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/159" target="" title=""><font size="3"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 18px;">داستانکهایی از زندگی سه سردار...&nbsp;</span></font><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 12px;"><font size="3">شهید محمدابراهیم شریفی</font></span></a></font></div></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><div><div><div><img alt="" src="http://www.1abzar.com/files/dot2.jpg" align="right" border="0" hspace="0"></div><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/145" target="_blank" title="محفل انس با قرآن"><font size="3" color="#000000" face="Mihan-Iransans"><div></div></font></a></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;<a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/160" target="" title=""><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 18px;">داستانکهایی از زندگی سه سردار...&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 18px;">شهید سیدعلی ابراهیمی</span></a></font></div></div></div></div><div><div><div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/37" target="_blank" title="مصاحبه"><font size="3" color="#000000" face="Mihan-Iransans"><div></div></font></a></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/category/3" target="_blank" title="گلچین خاطرات"></a></font><div><img alt="" src="http://www.1abzar.com/files/dot2.jpg" align="right" border="0" hspace="0" style="text-align: start;"><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;<a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/category/3" target="_blank" title="گلچین خاطرات">گلچین خاطراتی از سردار شهید بابانظر</a></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/category/1" target="_blank" title="داستانک"></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/category/1" target="_blank" title="داستانک"></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/category/1" target="_blank" title="داستانک"></a></font><div><img alt="" src="http://www.1abzar.com/files/dot2.jpg" align="right" border="0" hspace="0" style="text-align: start;"><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;<a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/category/1" target="_blank" title="داستانک">مجموعه داستانک هم پهلوان، هم قهرمان</a></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/91" target="_blank" title="کتاب خاطرات شفاهی"></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/91" target="_blank" title="کتاب خاطرات شفاهی"></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/91" target="_blank" title="کتاب خاطرات شفاهی"></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/91" target="_blank" title="کتاب خاطرات شفاهی"></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/91" target="_blank" title="کتاب خاطرات شفاهی"></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/91" target="_blank" title="کتاب خاطرات شفاهی"></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/91" target="_blank" title="کتاب خاطرات شفاهی"></a></font><div><img alt="" src="http://www.1abzar.com/files/dot2.jpg" align="right" border="0" hspace="0" style="text-align: start;"><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;<a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/91" target="_blank" title="کتاب خاطرات شفاهی">دانلود کتاب خاطرات شفاهی شهید بابانظر</a></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><div><div><img alt="" src="http://www.1abzar.com/files/dot2.jpg" align="right" border="0" hspace="0" style="text-align: start;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/category/2" target="_blank" title="" style="text-align: start;"></a></font></div><div><div><div><font size="3" color="#000000" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/101" target="_blank" title="">&nbsp;دانلود کتاب چریک پیر(شهید شریفی)</a>&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/101" target="_blank" title=""><font size="3" color="#000000" face="Mihan-Iransans"><div></div></font></a></div><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/101" target="_blank" title=""><font size="3" color="#000000" face="Mihan-Iransans"><div></div></font></a></div><div></div></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/102" target="_blank" title=""></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/102" target="_blank" title=""></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/102" target="_blank" title=""></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/102" target="_blank" title=""></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/102" target="_blank" title=""></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/102" target="_blank" title=""></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/102" target="_blank" title=""></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/102" target="_blank" title=""></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/102" target="_blank" title=""></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/102" target="_blank" title=""></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/102" target="_blank" title=""></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/102" target="_blank" title=""></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/102" target="_blank" title=""></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/102" target="_blank" title=""></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/102" target="_blank" title=""></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/102" target="_blank" title=""></a></font><div><div><img alt="" src="http://www.1abzar.com/files/dot2.jpg" align="right" border="0" hspace="0" style="text-align: start;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/category/2" target="_blank" title="" style="text-align: start;"></a></font></div><div><font color="#000000" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/101" target="_blank" title=""><font size="3">&nbsp;</font></a><font size="3"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/102" target="_blank" title="">دانلود کتاب مردی از دیار دور(شهید ابراهیمی)</a></font></font></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/122" target="_blank" title="گالری عکس"></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/122" target="_blank" title="گالری عکس"></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/122" target="_blank" title="گالری عکس"></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/122" target="_blank" title="گالری عکس"></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/122" target="_blank" title="گالری عکس"></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/122" target="_blank" title="گالری عکس"></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/122" target="_blank" title="گالری عکس"></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/122" target="_blank" title="گالری عکس"></a></font><div><img alt="" src="http://www.1abzar.com/files/dot2.jpg" align="right" border="0" hspace="0" style="text-align: start;"><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;<a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/122" target="_blank" title="گالری عکس">آرشیو عکسهای شهید بابانظر</a></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><div><div><img alt="" src="http://www.1abzar.com/files/dot2.jpg" align="right" border="0" hspace="0" style="text-align: start;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/category/2" target="_blank" title="" style="text-align: start;"></a></font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><div><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/101" target="_blank" title=""><font size="3">&nbsp;</font></a><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/123" target="_blank" title="">عکسهایی از شهید شریفی</a></div><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/123" target="_blank" title=""><div></div></a></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><div><img alt="" src="http://www.1abzar.com/files/dot2.jpg" align="right" border="0" hspace="0" style="text-align: start;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/category/2" target="_blank" title="" style="text-align: start;"></a></font></div><div><font color="#000000" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/101" target="_blank" title=""><font size="3">&nbsp;</font></a><font size="3"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/124" target="_blank" title="">عکسهایی از شهید ابراهیمی</a></font></font></div></div></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/114" target="_blank" title="نماهنگ"></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/114" target="_blank" title="نماهنگ"></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/114" target="_blank" title="نماهنگ"></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/114" target="_blank" title="نماهنگ"></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/114" target="_blank" title="نماهنگ"></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/114" target="_blank" title="نماهنگ"></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/114" target="_blank" title="نماهنگ"></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/114" target="_blank" title="نماهنگ"></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/114" target="_blank" title="نماهنگ"></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/114" target="_blank" title="نماهنگ"></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/114" target="_blank" title="نماهنگ"></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/114" target="_blank" title="نماهنگ"></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/114" target="_blank" title="نماهنگ"></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/114" target="_blank" title="نماهنگ"></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/114" target="_blank" title="نماهنگ"></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/114" target="_blank" title="نماهنگ"></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/114" target="_blank" title="نماهنگ"></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/114" target="_blank" title="نماهنگ"></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/114" target="_blank" title="نماهنگ"></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/114" target="_blank" title="نماهنگ"></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/114" target="_blank" title="نماهنگ"></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/114" target="_blank" title="نماهنگ"></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/114" target="_blank" title="نماهنگ"></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/114" target="_blank" title="نماهنگ"></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/114" target="_blank" title="نماهنگ"></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/114" target="_blank" title="نماهنگ"></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/114" target="_blank" title="نماهنگ"></a></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/114" target="_blank" title="نماهنگ"></a></font><div><img alt="" src="http://www.1abzar.com/files/dot2.jpg" align="right" border="0" hspace="0" style="text-align: start;"><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;<a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/114" target="_blank" title="نماهنگ">نماهنگی تقدیم به سه سردار خراسانی</a></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><img alt="" src="http://www.1abzar.com/files/dot2.jpg" align="right" border="0" hspace="0" style="text-align: start;"><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;<a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/15" target="_blank" title="فیلم">فیلم خاطره‌گویی دکتر قالیباف از شهید بابانظر</a></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div><div><img alt="" src="http://www.1abzar.com/files/dot2.jpg" align="right" border="0" hspace="0"><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;<a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/235" target="_blank" title="">روایتِ هجران...</a></font></div></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><img alt="" src="http://www.1abzar.com/files/dot2.jpg" align="right" border="0" hspace="0" style="text-align: start;"></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;<a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/161" target="" title="">آخرین صعود</a></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><img alt="" src="http://www.1abzar.com/files/dot2.jpg" align="right" border="0" hspace="0" style="text-align: start;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;<a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/148" target="_blank" title="وصیت نامه">فرازی از وصیتنامه شهید بابانظر</a></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div></div><div><img alt="" src="http://www.1abzar.com/files/dot2.jpg" align="right" border="0" hspace="0" style="text-align: start;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"></font></div><div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://neshan-e-sorkh.mihanblog.com/post/category/2" target="_blank" title="">&nbsp;دانلود نشریات نشان سرخ</a></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div></div></div></div><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/category/15" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="3"><div></div></font></a><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="Mihan-Iransans" size="3"><hr></font></div><span style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;</font></span></div><div style="text-align: right;"><font class="Apple-style-span" face="Mihan-Iransans" size="3"></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" face="Mihan-Iransans" size="3"><img alt="" src="http://s3.picofile.com/file/7599956876/baba.jpg" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></font></div></div><div><font class="Apple-style-span" size="2"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 11px;"><br></span></font></div> text/html 2015-07-31T12:03:12+01:00 www.yadelaleha.ir نشان سرخ گزارش تصویری از هفتمین یادواره سرداران شهید؛ بابانظر، شریفی و ابراهیمی http://www.yadelaleha.ir/post/288 <div><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 150%; font-family: 'B Titr'; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 150%; font-family: 'B Titr'; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">گزارش تصویری از هفتمین یادواره سرداران شهید؛ بابانظر، شریفی و ابراهیمی<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 150%; font-family: 'B Titr'; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><br></span></p></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: 'B Mitra'; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">هفتمین یادواره سه سردار خراسانی، شهیدان محمدحسن نظرنژاد، محمدابراهیم شریفی و سیدعلی ابراهیمی، جمعه 9 مردادماه 94 با قرائت دعای ندبه، سخنرانی استاد ماندگاری و صرف صبحانه در گلزار شهدای بهشت رضای مشهد برگزار شد.</span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: 'B Mitra'; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: 'B Mitra'; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8203818526/1.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: 'B Mitra'; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: 'B Mitra'; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8203819642/2.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: 'B Mitra'; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: 'B Mitra'; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8203819776/3.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: 'B Mitra'; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: 'B Mitra'; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8203819818/4.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: 'B Mitra'; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: 'B Mitra'; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8203819876/5.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: 'B Mitra'; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: 'B Mitra'; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8203819976/6.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: 'B Mitra'; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: 'B Mitra'; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8203820042/7.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: 'B Mitra'; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: 'B Mitra'; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8203820142/8.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: 'B Mitra'; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: 'B Mitra'; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8203820218/9.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: 'B Mitra'; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: 'B Mitra'; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8203820284/10.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: 'B Mitra'; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: 'B Mitra'; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8203820318/11.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: 'B Mitra'; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: 'B Mitra'; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8203820400/12.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: 'B Mitra'; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: 'B Mitra'; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8203820450/13.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: 'B Mitra'; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: 'B Mitra'; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8203820534/14.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: 'B Mitra'; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8203820642/16.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br></p></div> text/html 2015-07-29T06:36:27+01:00 www.yadelaleha.ir نشان سرخ هفتمین یادواره سرداران شهید نظرنژاد، شریفی و ابراهیمی در مشهد برگزار می شود http://www.yadelaleha.ir/post/285 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8203144642/123.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Titr&quot;">هفتمین یادواره سرداران شهید نظرنژاد، شریفی و ابراهیمی در مشهد برگزار می شود</span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Titr&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">به گزارش قرارگاه فرهنگی شهید بابانظر، همزمان با هفتمین سالگرد شهادت سردار رشید اسلام، شهید محمدحسن نظرنژاد، هفتمین یادواره سه سردار خراسانی در مشهد برگزار می شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">هادی غلامی، دبیر ستاد یادواره سردار شهید بابانظر ضمن دعوت از مردم شهیدپرور مشهد برای شرکت در این مراسم معنوی، اظهار کرد: مراسم هفتمین سالگرد شهادت سردار شهید بابانظر و بزرگداشت دو همرزمش در جوار سرداران خراسانی، شهیدان بابانظر، شریفی و ابراهیمی برگزار خواهد شد. سخنران این برنامه، حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری است که حاج حسین پریزاد نیز به قرائت دعای پرفیض ندبه خواهد پرداخت.</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">وی یادآور شد: در این یادواره که جمعه 9 مردادماه 94، ساعت 6:30 در گلزار شهدای بهشت رضای مشهد برگزار خواهد شد، همرزمان و خانواده‌های معظم شهدا حضور خواهند داشت.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p></div> text/html 2015-06-27T11:01:52+01:00 www.yadelaleha.ir نشان سرخ محفل قرآنی یادبود شهدا برگزار شد http://www.yadelaleha.ir/post/284 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-bidi-language:FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-bidi-language:FA"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8196817850/3.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-bidi-language:FA">محفل قرآنی یادبود شهدا برگزار شد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">به گزارش قرارگاه فرهنگی شهید بابانظر، محفل انس با قرآن کریم با عنوان «محفل قرآنی یادبود شهدا» همزمان با ماه مبارک رمضان و با حضور قاریان مطرح مصری و عراقی؛ محمود عبدالباسط و میثم تمار برگزار شد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">در این محفل باشکوه قرآنی که همراه با یادبودی از مقام والای شهدای مدافع حرم و با تلاش ستاد یادواره سردار شهید بابانظر برگزار شد، جمعی از اهالی مؤمن و متدین شهرک ثامن مشهد به قرائت آیاتی از قرآن پرداختند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">گفتنی است این محفل انس با قرآن کریم در تاریخ جمعه 5 تیرماه 94 و در مسجد علی ابن ابی طالب (ع) واقع در شهرک ثامن برگزار گردید.&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span style="font-size: 18.6666660308838px;"><b>گزارش تصویری محفل قرآنی یادبود شهدا</b></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span style="font-size: 18.6666660308838px;"><b><br></b></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8196817934/1.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8196818176/2.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8196818326/6.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8196818476/5.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><br></span></p> text/html 2015-03-03T11:30:12+01:00 www.yadelaleha.ir نشان سرخ ویژه‌نامه‌ی نخستین یادواره‌ی سردار شهید ابوالفضل رفیعی http://www.yadelaleha.ir/post/281 <div style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8172893718/baner_1.jpg" alt=""></div><div><div style="text-align: right;"><div><font size="3"></font></div><div><br></div><div><hr></div><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/267" target="_blank" title=""><div style="text-align: center;"></div></a></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4">آخرین خبرهای قرارگاه:</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><img alt="" src="http://www.1abzar.com/files/dot2.jpg" hspace="0" align="right" border="0" style="text-align: start;"></div><div style="text-align: right;"><div><div><font size="3"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/273" target="_blank" title="">&nbsp;نخستین یادواره‌ی سردار شهید ابوالفضل رفیعی در مشهد برگزار می‌شود</a></font></div><div><br></div></div><div><br></div></div><div><div style="text-align: center;"><hr></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">ویژه‌نامه‌ی نخستین یادواره‌ی سردار شهید ابوالفضل رفیعی</font></b></div></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><img alt="" src="http://www.1abzar.com/files/dot2.jpg" hspace="0" align="right" border="0"><div style="text-align: right;"><div><font size="3"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/275" target="_blank" title="">&nbsp;اول‌نوشت</a></font></div><div><br></div><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/275" target="_blank" title=""><div></div></a></div><img alt="" src="http://www.1abzar.com/files/dot2.jpg" hspace="0" align="right" border="0"><div style="text-align: right;"><div><div><font size="3"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/276" target="_blank" title="">&nbsp;سرگذشت‌نامه</a></font></div><div><br></div><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/276" target="_blank" title=""><div></div></a></div><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/275" target="_blank" title=""><div></div></a></div><img alt="" src="http://www.1abzar.com/files/dot2.jpg" hspace="0" align="right" border="0"><div style="text-align: right;"><div><font size="3"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/277" target="_blank" title="">&nbsp;کوله‌باری از خاطرات</a></font><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/277" target="_blank" title=""><div></div></a></div><div><br></div><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/277" target="_blank" title=""><div></div></a></div><img alt="" src="http://www.1abzar.com/files/dot2.jpg" hspace="0" align="right" border="0"><div style="text-align: right;"><font size="3"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/278" target="_blank" title="">&nbsp;هم‌سنگـران</a></font><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/278" target="_blank" title=""><div></div></a></div><div style="text-align: right;"><br></div><img alt="" src="http://www.1abzar.com/files/dot2.jpg" hspace="0" align="right" border="0"><div style="text-align: right;"><font size="3"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/279" target="_blank" title="">&nbsp;صعـود فـرمـانـده</a></font><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/279" target="_blank" title=""><div></div></a></div><div style="text-align: right;"><br></div><img alt="" src="http://www.1abzar.com/files/dot2.jpg" hspace="0" align="right" border="0"><div style="text-align: right;"><font size="3"><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/280" target="_blank" title="">&nbsp;وصیت‌نامه‌ی شهید</a></font><a href="http://neshan-e-sorkh.ir/post/280" target="_blank" title=""><div></div></a></div><div style="text-align: right;"><br></div><img alt="" src="http://www.1abzar.com/files/dot2.jpg" hspace="0" align="right" border="0"><div style="text-align: right;"><font size="3"><a href="http://s5.picofile.com/file/8172891500/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%B9%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87_93.pdf.html" target="_blank" title="">&nbsp;دریافت فایل pdf نشریه‌ی یادواره شهید رفیعی</a></font><a href="http://s5.picofile.com/file/8172891500/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%B9%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87_93.pdf.html" target="_blank" title=""><div></div></a></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><hr></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font class="Apple-style-span" size="2"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 11px;"><img alt="" src="http://s3.picofile.com/file/7599956876/baba.jpg" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></span></font></div></div><div><font class="Apple-style-span" size="2"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 11px;"><br></span></font></div> text/html 2015-02-22T13:57:36+01:00 www.yadelaleha.ir نشان سرخ وصیت‌نامه‌ی شهید http://www.yadelaleha.ir/post/280 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">بسم‌الله الرحمن الرحیم<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">سلام و درود خداوند بر منجی انسان‌ها، حجت به‌حق بر مردم، بقیة‌الله الاعظم حضرت مهدی (علیه الصلوه والسلام روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداه)، و درود و سلام خداوند به رهبر کبیر انقلاب و قائد عظیم‌الشأن امام خمینی، و سلام و درود فراوان بر رهروان خونین راه حسین، شهدای کربلای ایران و خانواده‌های آن‌ها که با صبر و استقامت خود تداوم‌بخش انقلاب اسلامی ایران‌اند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">اما بعد... بارالها! اگر با شهید شدن و ریختن خون ابوالفضل، نهال نوپای انقلاب اسلامی آبیاری شده و ثمربخش است، پس هرچه زودتر مرا شهید گردان؛ که تنها آرزوی من پیوستن به لقاء توست، من خودم را مدیون انقلاب اسلامی می‌دانم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">شاید آمدن من به جبهه‌های جنگ اسلام علیه کفر جهانی باعث می‌شود یک‌ذره‌ای از آن دین را ادا کرده باشم، ان‌شاءالله.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">و اما وظیفه</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">‌ی</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> شرعی مردم است که اطاعت از ولی‌فقیه خود امام خمینی نمایند و تمام سخنان گهربار ایشان را فراگرفته و جامه عمل بپوشانند؛ که این کار را خواهند کرد، چون ملت شریف و شهیدپرور ایران به دنیا ثابت کرد که پای‌بند به عقاید مذهبی بوده و اطاعت از ولایت‌فقیه را یک وظیفه شرعی خود دانسته و به آن ارج نهاده، و از آن پیروی می‌کند و همین اتحاد کلمه و پیروی از دستورات امام امت بود که انقلاب اسلامی را الگو در سطح انقلابات جهان و مردم را نمونه و انگشت‌نمای جهانیان قرارداد. در پایان، طول عمر امام و توفیق جهت خدمت برای رضای خدا به مردم از درگاه ایزد منان را مسألت دارم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="text-align: left; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">فرازی از وصیت‌نامه‌ی سردار</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">شهید ابوالفضل رفیعی سیج<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><o:p>&nbsp;</o:p></p> text/html 2015-02-22T13:54:33+01:00 www.yadelaleha.ir نشان سرخ صعود فرمانده http://www.yadelaleha.ir/post/279 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Titr&quot;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8172908318/5.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Titr&quot;">صعود فرمانده<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">سرخی غروبِ خورشید، ابرها را رنگین کرده بود. سینه‌ی کوه‌ها و تپه‌ها هنوز از پرتو آفتاب رنگ‌پریده روشن بود. ابوالفضل دوربین را به چشم گذاشت و به دامنه قله نگاه کرد.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">- نگرانم!<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">محمد سرش را پایین انداخت. ابوالفضل دوباره نگاه کرد و در همان حال، صدایش شنیده شد.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">- منطقه دوباره باید شناسایی شود.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">قاسم جلو آمد و گفت: «این هفتمین بار است که بچه‌ها برای شناسایی رفتند. شما نگران نباشید.»<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">ابوالفضل عرق دور گردنش را پاک کرد و سر تکان داد: «قبول! اگر موقع عملیات گیر کردیم چی؟ مسؤولیت قبول می‌کنی؟» قاسم به محمد نگاه کرد. باید جواب آخر را می‌دادند. محمد سرش را بالا گرفت.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">- قبول!<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">ابوالفضل به‌طرف ماشین رفت. قاسم برایش دست تکان داد.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">- نگران نباشید، بچه‌های ما گزارش الکی رد نمی‌کنند.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">چهار روز بعد، نیروهای رزمنده آماده عملیات شدند. ابوالفضل روبه‌روی فرماندهان گردان ایستاد و نقشه عملیات را توضیح داد: «بچه‌های ما تو دشت هیچ مشکلی ندارند. تنها مشکل ما ارتفاعات منطقه بود که با اطلاعاتی که بچه‌های شناسایی جمع‌آوری کردند، عراقی‌ها کم‌ترین نیرو را در همین ارتفاعات دارند؛ بنابراین، اگر مشکلی خارج از برآورد ما پیش نیاید، با چند کیلومتر پیش‌روی، آتش توپخانه‌ی دشمن را روی مواضع خودمان برای همیشه خاموش می‌کنیم.»<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">شب به نیمه ‌نزدیک شد، ابوالفضل به آسمان نگاه کرد. عباس رد نگاه او را گرفت و گفت: «شب‌هایی که ماه نیست، مثل این است که آسمان نیست.» ابوالفضل لبخند زد و فانسقه اش را به کمر محکم کرد.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">- شاید، شاید هم نه! چون اگر همیشه ماه بود، ما نمی‌توانستیم روی عملیات شبانه برنامه‌ریزی کنیم.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">عباس با افسوس سر تکان داد و گفت: «یک امشب ما خواستیم شاعرانه حرف بزنیم، نه به ما نیامده!» بعد خندید و به‌طرف در سنگر فرمانده رفت.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">- اگر ما را ندیدی، دیدار به عراق. چون بعید می‌دانم تو این عملیات شهید شوم.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">***<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">ابوالفضل به‌طرفش رفت. عباس دستش را روی صورتش گذاشت و خندید.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">- خداوکیلی گازم نگیری!<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">ابوالفضل با چشم و ابرو برایش خط‌ونشان کشید.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">- خودت که می‌دانی، مُهر ابوالفضل یعنی چی؟ پس با زبان خوش، صورت خودت را جلو بیاور که بی ‌مُهر من سر از بهشت درنیاوری.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">غلامحسین وارد سنگر شد. عباس یک‌قدم به عقب رفت و خودش را پشت او پنهان کرد.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">- آقا غلامحسین، به دادم برس. آقا ابوالفضل می‌خواهد دستی‌دستی مرا بفرستد بهشت.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">غلامحسین می‌دانست عباس رو چه چیزی حرف می‌زند. ابوالفضل و گاز معروفش را همه می‌شناختند.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">- من یکی که نمی‌خواهم مانع رفتن تو به بهشت بشوم. خودت یک‌جوری با آقا ابوالفضل کنار بیا!<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">ابوالفضل ناگهان دست عباس را گرفت و به‌طرف خودش کشید. اشک در چشمش حلقه بسته بود. عباس سرش را پایین گرفت و بغض گلویش را فروبرد. ابوالفضل سر او را به بغل گرفت و آرام نجوا کرد: «مواظب بچه‌ها باش، این‌ها پیش ما امانت هستند.»<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">غلامحسین ایستاد و با بغض لبخند زد. آقا ابوالفضل تبسم کرد. عباس صورتش را جلو برد. ابوالفضل آرام گونه‌ی او را به دندان گرفت. عباس خندید و سر تکان داد.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">- پس ما هم رفتنی شدیم.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">وقتی حرف می‌زد، صدایش پر از بغض بود. غلامحسین روی شانه او زد و خندید.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">- بادمجان مشهد، آفت ندارد.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">عباس قطرات اشک را از روی صورتش پاک کرد و گفت: «معلوم است که آفت ندارد. مگر بادمجان بم است که آفت داشته باشد.»<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">وقت رفتن بود. غلامحسین می‌دانست شب‌های عملیات برای ابوالفضل با بقیه‌ی اوقات فرق دارد. این شب‌ها ابوالفضل فرمانده تیپ نبود. او مثل کودکی اشک می‌ریخت. از بسیجی‌ها طلب شفاعت می‌کرد.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">- من را هم دعا کنید.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">عباس که نمی‌خواست دست از شوخی بردارد، به ابوالفضل نگاه کرد و گفت: «مگر شما نمی‌خواهی بیایی؟»<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">ابوالفضل لبخند زد و به‌طرف در رفت.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">- چرا می‌آیم، باید نتیجه گازم را ببینم!<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">چند دقیقه بعد، ابوالفضل در بین نیروهای رزمنده نشسته بود و برایشان روضه می‌خواند. سوز صدایش اشک‌ها را به چشم می‌آورد و دل‌ها را آرام می‌کرد. ساعتی بعد، نیروها در موقعیت عملیات بودند. با شنیدن رمز عملیات، همه شروع به‌ پیش‌روی کردند.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">- ماشاءالله...<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">این صدای ابوالفضل بود که به گوش می‌رسید. نیروها از این‌که می‌دیدند فرماندهشان مثل یک نیروی عادی در کنارشان است، با روحیه‌ی بهتری جلو می‌رفتند.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">صبح نزدیک شد اما نیروها هنوز درگیر بودند. با صدای بی‌سیم، ابوالفضل گوشی را گرفت. عباس بود که گزارش می‌داد.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">- آقا ابوالفضل، اینجا بچه‌ها بدجوری زیر آتش هستند. زمین‌گیر شدیم. نیرو بفرستید.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">ابوالفضل موقعیت را پرسید. عباس توضیح داد. ابوالفضل زیرلب گفت: «نگرانی‌ام بی‌مورد نبود. می‌دانستم عراقی‌ها روی کله‌قندی حساسیت دارند و به‌آسانی دست‌بردار نیستند.» غلامحسین را مأمور کرد تا برای عباس نیرو بفرستد.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">- باید از نزدیک موقعیت را ارزیابی کنم. بعد از نماز، خودم را می‌رسانم.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">هوا کاملاً روشن‌شده بود که ابوالفضل خودش را به عباس رساند. حالا دیگر از نزدیک می‌دید که عراقی‌ها چگونه بر اوضاع مسلط هستند.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">- عراقی‌ها آن بالا یک سنگر غیرقابل نفوذ دارند. صبح که رسیدیم، بی‌معطلی حمله کردیم؛ اما چنان بچه‌ها را با کالیبر می‌زدند که مجبور شدیم، برگردیم.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">ابوالفضل به یاد حرف قاسم افتاد. در دلش او را ملامت کرد. عباس به ابوالفضل که سخت در فکر فرورفته بود، نگاه کرد.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">- چه دستوری می‌دهی، آقا ابوالفضل؟ با این وضعیت، بچه‌ها نمی‌توانند قدم از قدم بردارند.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">ابوالفضل خوب می‌دانست که ارتفاع کله‌قندی از چه اهمیتی برخوردار‌است. بارها این ارتفاع به دست ایرانی‌ها و عراقی‌ها افتاده بود.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">- به لطف حق، این دفعه شرشان را ازاینجا کم می‌کنیم.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">عباس که نمی‌دانست در افکار ابوالفضل چه می‌گذرد، رو به او کرد و گفت: «به خاطر همین اینجا آمدیم، اما می‌بینی که چطور بچه‌ها را زمین‌گیر کردند.» ابوالفضل با نگاه خیره قله را زیر نظر گرفت.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">- به بچه‌ها بگو قله را زیر آتش بگیرند.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">عباس مات و متحیر نگاه کرد.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">- چشم!<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">ابوالفضل کوله‌پشتی‌اش را به پشت انداخت و لبخند زد. غلامحسین سراسیمه گفت: «بدجوری دارند می‌زنند. تعداد زخمی‌هایمان زیاد است. بچه‌ها کلافه شدند.» ابوالفضل رو به عباس کرد.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">- کاری را که گفتم، یادت نرود!<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">بعد دست روی شانه غلامحسین گذاشت و گفت: «اگر بچه‌ها از من پرسیدند، بگو رفته گشتی بزند.»<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">- حالا راستی راستی کجا داری می‌روی؟<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">ابوالفضل درحالی‌که دور می‌شد، گفت: «اگر خدا خواست، از نتیجه‌اش می‌فهمی.»<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">زمان زیادی از رفتن ابوالفضل نگذشته بود که عباس دستور او را اجرا کرد. ابوالفضل به بالاترین نقطه کله‌قندی نگاه کرد: «باید بهترین مسیر را انتخاب کنم.»<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">به راه افتاد، دود و باروت در مشامش پیچیده بود. کنار تخته‌سنگی ایستاد و دوربین را به چشمش گذاشت. چیزی ندید: «باید تقریباً قله را دور بزنم.»<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">عباس که آثار نگرانی هنوز در صورتش پیدا بود، به‌طرف غلامحسین رفت: «ما بالأخره نفهمیدیم این رفیق تو چه‌کاره است؟ فرمانده است، نیروی زمینی، هوایی، پیاده، سواره، چه‌کاره است؟»<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">غلامحسین سر تکان داد و گفت: «خودت که بهتر از من می‌دانی، ابوالفضل مرد میدان است. اگر تمام پست‌های مهم دنیا را به او بدهی، او همان ابوالفضلی است که ذره‌ای خودش را از نیروهای زیردستش بالاتر نمی‌داند. همان ابوالفضل روضه‌خوان که آرزو دارد کنار رود فرات به شهادت برسد.» اشک در چشم عباس حلقه بست و به جایی دور خیره شد.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">ابوالفضل همچنان با گام‌های بلند بالا می‌رفت. حالا دیگر صدای شلیک نزدیک را می‌شنید: «باید بااحتیاط بیش‌تری جلو بروم.» صدای حرف زدن عراقی‌ها را شنید. لحظه‌ای ایستاد. قبضه‌های خمپاره را دید، دوباره چشم چرخاند. باید سنگری را که گفته بودند غیرقابل نفوذ است، پیدا می‌کرد. با صدای گوش‌خراش شلیک چند گلوله، نگاهش را بالا گرفت. لبخندی روی لبش نقش‌بست: «پس تو بالای سر من بودی و من خبر نداشتم؟» آرام کوله‌پشتی‌اش را پایین آورد. کوله‌پشتی سنگین بود. به اطرافش نگاه کرد. عراقی‌ها از سنگر مقاوم دور بودند. آرام شروع به بالا رفتن کرد.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">عباس و غلامحسین ناخودآگاه به ارتفاع چشم دوختند. ابوالفضل به کنار سنگر رسید: «پس با دو تا کالیبر پنجاه بچه‌ها را می‌زدند.» صدای شلیک یک‌لحظه قطع نمی‌شد. ابوالفضل نارنجک‌ها را آماده کنارش گذاشت. هیچ صدایی از داخل سنگر بیرون نمی‌آمد. ضامن اولین نارنجک را کشید. غلامحسین با صدای انفجار، به ارتفاع نگاه کرد. عباس مشتش را رو به آسمان گره کرد و فریاد زد: «الله‌اکبر... » ابوالفضل چهارمین نارنجک را داخل سنگر انداخت: «حالا دیگر بچه‌ها نفس راحتی می‌کشند.»<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">با صدای شلیک گلوله، از جا بلند شد و کنار سنگی پناه گرفت: «از کجا دارند شلیک می‌کنند؟» گلوله‌ها از هر طرف روی سنگ کمانه می‌کردند. ناگهان سوزش</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">ی</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">را در بدنش احساس کرد. دستش را روی سوزش گذاشت. گرمی خون را احساس کرد. نمی‌توانست قدم بردارد. نشست و به موجی از نیروها که بالا می‌آمدند، خیره شد: «خدا قوت بچه‌ها، خوش‌آمدید.»<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">وقتی عباس و غلامحسین بالای سر او رسیدند، ابوالفضل زمزمه‌ای را به لب داشت. عباس گوش کرد و از میان کلمات فقط کربلا را شنید. غلامحسین فریاد کشید: «امدادگر... .»</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="text-align: left; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">برگی از کتاب: «</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">مردها زود بزرگ می شوند»، به قلم اصغر فکور<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"> </p><p class="MsoNormal" style="line-height:150%"><o:p>&nbsp;</o:p></p>